1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

 

2.

Warunki zabudowy

Gdy nie ma MPZP obowiązuje uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

3.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci

 • wodno-kanalizacyjnym
 • energetycznym,
 • gazowniczym.

 

4.

Mapa geodezyjna do celów projektowych

Sporządzona przez uprawnionego geodetę (Uwaga! mapa jest ważna 6 miesięcy).

 

5.

Projekt architektoniczno-budowlany

Wybór projektu typowego lub stworzenie indywidualnego.

 

6.

Adaptacja projektu

Projekt typowy należy zaadaptować do warunków lokalnych.

 

7.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Złożenie 4 egzemplarzy projektu, wniosku i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Starostwa.

 

8.

Budowa

 • uprawomocnienie decyzji,
 • zarejestrownie dziennika budowy,
 • zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz oświadczenie kierownika budowy

 

9.

Zakończenie budowy i pozwolenie na użytkowanie

 • protokoły odbioru wykonanych przyłączy,
 • protokoły badań i sprawdzeń: przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej,
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 • oświadczenie kierownika budowy.

 

Poradnik inwestora

Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej

 

Zgodnie z Prawem Budowlanym, każdy budynek oddawany przez Inwestora do użytkowania powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Dotyczy to również budynku po modernizacji, lokalu w budynku, części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

 

Obiekty, w których się specjalizujemy:

 

 • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,
 • indywidualne lokale w budynkach,
 • budynki użyteczność publicznej,
 • budynki przemysłowe, handlowe, usługowe.

Adaptacja projektów typowych oraz ich sprzedaż

 

Adaptacja projektu obejmuje:

 

 • sprawdzenie projektu typowego pod względem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy lub z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów formalnych-prawnych i opinii,
 • wykonanie planu zagospodarowania terenu,
 • zaopiniowanie projektu typowego domu,
 • adaptację projektu typowego do warunków geotechnicznych gruntu oraz strefy klimatycznej,
 • adaptację przyłączy do obiektu,
 • sporządzenie planu BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • przygotowanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • uzgodnienia z rzeczoznawcą: p.poż i sanitarnym.

 

Oferujemy także sprzedaż projektów typowych.
Współpracujemy z biurami projektowymi z całej Polski, oferując sprzedaż projektów gotowych domów jednorodzinnych i innych obiektów. Z chęcią pomożemy przy wyborze Twojego wymarzonego domu.

 

Niezbędne dokumenty do adaptacji:

 • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • mapa do celów projektowych,
 • warunki przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej.

 

Zajmujemy się także przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowanie

 

Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów nowych obiektów:

 • budynków jednorodzinnych,
 • budynków biurowych,
 • budynków handlowo-usługowych,
 • budynków przemysłowych,
 • budynków magazynowych.
 •  

Wykonujemy także projekty:

 • rozbudowy i modernizacji istniejących budynków,
 • zmiany sposobu użytkowania budynków,
 • projekty rozbiórek.

Inwentaryzacje budowlane

 

Do każdej inwentaryzacji przygotowujemy odpowiednie opracowanie:

 • opis techniczny,
 • rzut działki z inwentaryzowanym budynkiem (plan sytuacyjno- wysokościowy z naniesionym budynkiem),
 • rzuty wszystkich kondygnacji,
 • przekroje przez wszystkie kondygnacje,
 • elewacje budynku,
 • dokumentacja fotograficzna.


Obiekty, w których się specjalizujemy:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne,
 • budynki biurowe,
 • budynki handlowo-usługowe,
 • budynki przemysłowe i magazynowe,
 • obiekty o charakterze edukacyjnym,
 • obiekty sportowe i rekreacyjne,
 • obiekty kulturalne,
 • obiekty zabytkowe.


Dobrze wykonana inwentaryzacja budowlana obiektu daje dobrą podstawę do dalszych prac, tj. rozbudowa, dobudowa, likwidacja części obiektu, rozbiórka obiektu, zmiana sposobu użytkowania, podział fizyczny nieruchomości.

Doradztwo techniczne

 

Doświadczenie jakie zdobyliśmy w projektowaniu, nadzorach inwestorskich oraz zarządzaniu inwestycjami pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu na każdym etapie inwestycji.Jesteśmy do Państwa dyspozycji i w miarę możliwości rozwiążemy każdy problem techniczny i administracyjny związany z procesem budowlanym.

Przeglądy techniczne budynku

 

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego każdy właściciel i zarządca obiektów budowlanych ma obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli stanu budynków zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki.

 

Nasza oferta:

 • roczne przeglądy budowlane,
 • pięcioletnie przeglądy budowlane,
 • półroczne przeglądy budowlane - "wiosenne" i "jesienne".

 

W zakres każdego przeglądu wchodzi:

 • protokół z przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego wraz z dokumentacją fotograficzną,
 • prowadzenie książki obiektu,
 • wyszczególnienie ewentualnych usterek wraz z określeniem prac remontowych.

 

Posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w przeprowadzaniu okresowych przeglądów budowlanych. Dobrze przeprowadzony przegląd budowlany rzutuje na bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też gwarantujemy, że każdy przegląd okresowy budynku zostanie przeprowadzony profesjonalnie i z największą starannością.

Obsługa administracyjna inwestycji

 

Każda inwestycja budowlana wiąże się z wieloma formalnościami, wymagającymi odpowiedniej wiedzy z zakresu budownictwa. Dlatego oferujemy nasze usługi w celu zminimalizowania ryzyka jakie wiąże się z każdym procesem inwestycyjnym.

 • pozyskanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę/ użytkowanie,
 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • podział fizyczny nieruchomości,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych

 

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego każdy właściciel i zarządca obiektów budowlanych ma obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli stanu budynków zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki.

 

Nasza oferta:

 

 • roczne przeglądy budowlane,
 • pięcioletnie przeglądy budowlane,
 • półroczne przeglądy budowlane - "wiosenne" i "jesienne".

 

W zakres każdego przeglądu wchodzi:

 

 • protokół z przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego wraz z dokumentacją fotograficzną,
 • prowadzenie książki obiektu,
 • wyszczególnienie ewentualnych usterek wraz z określeniem prac remontowych.

 

Posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w przeprowadzaniu okresowych przeglądów budowlanych. Dobrze przeprowadzony przegląd budowlany rzutuje na bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też gwarantujemy, że każdy przegląd okresowy budynku zostanie przeprowadzony profesjonalnie i z największą starannością.

Adaptacja projektów

 

Adaptacja projektu obejmuje:

 

 • sprawdzenie projektu typowego pod względem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy lub z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów formalnych-prawnych i opinii,
 • wykonanie planu zagospodarowania terenu,
 • zaopiniowanie projektu typowego domu,
 • adaptację projektu typowego do warunków geotechnicznych gruntu oraz strefy klimatycznej,
 • adaptację przyłączy do obiektu,
 • sporządzenie planu BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • przygotowanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • uzgodnienia z rzeczoznawcą: p.poż i sanitarnym.

 

Oferujemy także sprzedaż projektów typowych.
Współpracujemy z biurami projektowymi z całej Polski, oferując sprzedaż projektów gotowych domów jednorodzinnych i innych obiektów. Z chęcią pomożemy przy wyborze Twojego wymarzonego domu.

 

Niezbędne dokumenty do adaptacji:

 • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • mapa do celów projektowych,
 • warunki przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej.

 

Zajmujemy się także przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowanie (adaptacja projektów gotowych)

 

 1. Adaptacja projektów gotowych oraz ich sprzedaż.
 2. Projekty rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów.
 3. Projekty rozbiórki obiektów budowlanych.
 4. Zmiana sposobu użytkowania budynków lub lokali.
 5. Projekty samodzielności lokali.
 6. Inwentaryzacje budowlane.
 7. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy.
 8. Obsługa administracyjna inwestycji.

 

Nadzory budowlane

 

Proponujemy usługi inspektora nadzoru i kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, wiedzę techniczną i wieloletnie doświadczenie, który pomoże przy realizacji inwestycji. Dzięki niemu osiągniesz zamierzone efekty przy minimalnym poziomie ryzyka. Dopilnuje, aby proces budowy przebiegał zgodnie z przepisami, a obiekt został wykonany z największą starannością, zgodnie z planowanym harmonogramem i kosztorysem.

Nasza skierowana jest dla osób prywatnych i firm.

OFERTA

© 2020. wieslawperlik.pl |  k-projekty.pl

Inwestycyjny Nadzór w Budownictwie Wiesław Perlik

ul. Jagiellońska 109/12

85-027 Bydgoszcz