Strona główna  /  Oferta

Oferta

skierowana jest dla osób prywatnych i firm.

Nasza oferta

Proponujemy usługi inspektora nadzoru, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, wiedzę techniczną i wieloletnie doświadczenie, który pomoże przy realizacji inwestycji. Dzięki niemu osiągniesz zamierzone efekty przy minimalnym poziomie ryzyka. Dopilnuje, aby proces budowy przebiegał zgodnie z przepisami, a obiekt został wykonany z największą starannością, zgodnie z planowanym harmonogramem i kosztorysem.

Każda inwestycja budowlana wiąże się z wieloma formalnościami, wymagającymi odpowiedniej wiedzy z zakresu budownictwa. Dlatego oferujemy nasze usługi w celu zminimalizowania ryzyka jakie wiąże się z każdym procesem inwestycyjnym.

 • pozyskanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę/ użytkowanie,
 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • podział fizyczny nieruchomości,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego każdy właściciel i zarządca obiektów budowlanych ma obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli stanu budynków zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki.

Nasza oferta:

 • roczne przeglądy budowlane,
 • pięcioletnie przeglądy budowlane,
 • półroczne przeglądy budowlane - "wiosenne" i "jesienne".

W zakres każdego przeglądu wchodzi:

 • protokół z przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego wraz z dokumentacją fotograficzną,
 • prowadzenie książki obiektu,
 • wyszczególnienie ewentualnych usterek wraz z określeniem prac remontowych.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w przeprowadzaniu okresowych przeglądów budowlanych. Dobrze przeprowadzony przegląd budowlany rzutuje na bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też gwarantujemy, że każdy przegląd okresowy budynku zostanie przeprowadzony profesjonalnie i z największą starannością.

Doświadczenie jakie zdobyliśmy w projektowaniu, nadzorach inwestorskich oraz zarządzaniu inwestycjami pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu na każdym etapie inwestycji.Jesteśmy do Państwa dyspozycji i w miarę możliwości rozwiążemy każdy problem techniczny i administracyjny związany z procesem budowlanym.

Do każdej inwentaryzacji przygotowujemy odpowiednie opracowanie:

 • opis techniczny,
 • rzut działki z inwentaryzowanym budynkiem (plan sytuacyjno- wysokościowy z naniesionym budynkiem),
 • rzuty wszystkich kondygnacji,
 • przekroje przez wszystkie kondygnacje,
 • elewacje budynku,
 • dokumentacja fotograficzna.

Obiekty, w których się specjalizujemy:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne,
 • budynki biurowe,
 • budynki handlowo-usługowe,
 • budynki przemysłowe i magazynowe,
 • obiekty o charakterze edukacyjnym,
 • obiekty sportowe i rekreacyjne,
 • obiekty kulturalne,
 • obiekty zabytkowe.

Dobrze wykonana inwentaryzacja budowlana obiektu daje dobrą podstawę do dalszych prac, tj. rozbudowa, dobudowa, likwidacja części obiektu, rozbiórka obiektu, zmiana sposobu użytkowania, podział fizyczny nieruchomości.

Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów nowych obiektów:

 • budynków jednorodzinnych,
 • budynków biurowych,
 • budynków handlowo-usługowych,
 • budynków przemysłowych,
 • budynków magazynowych.

Wykonujemy także projekty:

 • rozbudowy i modernizacji istniejących budynków,
 • zmiany sposobu użytkowania budynków,
 • projekty rozbiórek.

Adaptacja projektu obejmuje:

 • sprawdzenie projektu typowego pod względem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy lub z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów formalnych-prawnych i opinii,
 • wykonanie planu zagospodarowania terenu,
 • zaopiniowanie projektu typowego domu,
 • adaptację projektu typowego do warunków geotechnicznych gruntu oraz strefy klimatycznej,
 • adaptację przyłączy do obiektu,
 • sporządzenie planu BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • przygotowanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • uzgodnienia z rzeczoznawcą: p.poż i sanitarnym.

Oferujemy także sprzedaż projektów typowych.
Współpracujemy z biurami projektowymi z całej Polski, oferując sprzedaż projektów gotowych domów jednorodzinnych i innych obiektów. Z chęcią pomożemy przy wyborze Twojego wymarzonego domu.

Niezbędne dokumenty do adaptacji:

 • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • mapa do celów projektowych,
 • warunki przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej.

Zajmujemy się także przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, każdy budynek oddawany przez Inwestora do użytkowania powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Dotyczy to również budynku po modernizacji, lokalu w budynku, części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Obiekty, w których się specjalizujemy:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,
 • indywidualne lokale w budynkach,
 • budynki użyteczność publicznej,
 • budynki przemysłowe, handlowe, usługowe.

Poradnik inwestora

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
Warunki zabudowy
Gdy nie ma MPZP obowiązuje uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
Warunki techniczne przyłączenia do sieci
 • wodno-kanalizacyjnym
 • energetycznym,
 • gazowniczym.
Mapa geodezyjna do celów projektowych
Sporządzona przez uprawnionego geodetę (Uwaga! mapa jest ważna 6 miesięcy).
Projekt architektoniczno-budowlany
Wybór projektu typowego lub stworzenie indywidualnego.
Adaptacja projektu
Projekt typowy należy zadaptować do warunków lokalnych.
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Złożenie 4 egzemplarzy projektu, wniosku i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Starostwa.
Budowa
 • uprawomocnienie decyzji,
 • zarejstrownie dziennika budowy,
 • zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz oświedczenie kierownika budowy
Zakończenie budowy i pozwolenie na użytkowanie
 • wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • protokoły odbioru wykonanych przyłączy,
 • protokoły badań i sprawdzeń: przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej,
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 • oświadczenie kierownika budowy.
wieslawperlik.pl - Kompleksowa obsługa inwestycji. Projekty, inwentaryzacje budowlane i nadzór inwestorski. Modernizacja obiektów, podział fizyczny i przeglądy okresowe budynków.